setup_wm.exe has detected a problem and must be closeplease i need help
several days ago when i execute the "windows media player 11 "
an error windoe appear ""setup_wm.exe has detected a problem and must be
close""

I have the spanish version. I attached the dr watson file
thanks for help me

--------------------------------------------

Excepción de aplicación ocurrida:
Aplicación: C:\Archivos de programa\Windows Media
Player\setup_wm.exe (pid=3756)
Fecha y hora: 10/02/2008 a las 20:47:57.712
Número de excepción: c0000005 (infracción de acceso)

*----> Información del sistema <----*
Nombre de equipo: PORTATIL
Nombre de usuario: RITA
Id. de sesión de terminal: 0
Número de procesadores: 1
Tipo de procesador: x86 Family 6 Model 13 Stepping 8
Versión de Windows : 5.1
Versión actual: 2600
Service Pack: 2
Tipo actual: Uniprocessor Free
Organización registrada:
Propietario registrado: RITA

*----> Lista de tareas <----*
0 System Process
4 System
908 smss.exe
992 csrss.exe
1020 winlogon.exe
1064 services.exe
1076 lsass.exe
1260 Ati2evxx.exe
1276 svchost.exe
1360 svchost.exe
1480 svchost.exe
1564 svchost.exe
1772 svchost.exe
2008 ccSvcHst.exe
152 AppSvc32.exe
628 spoolsv.exe
1040 CFSvcs.exe
1396 mdm.exe
1560 ALUSchedulerSvc.exe
1996 SMAgent.exe
420 TAPPSRV.exe
560 Ati2evxx.exe
408 Explorer.EXE
1936 alg.exe
816 atiptaxx.exe
2348 SynTPLpr.exe
3012 SynTPEnh.exe
3052 SMax4PNP.exe
3292 AGRSMMSG.exe
3392 thotkey.exe
3640 PadExe.exe
3760 TPSMain.exe
3868 NDSTray.exe
4012 TvsTray.exe
792 SmoothView.exe
2120 TFncKy.exe
1328 TPSBattM.exe
584 tfswctrl.exe
2632 ccApp.exe
2716 jusched.exe
2784 ctfmon.exe
3136 toscdspd.exe
4016 TosBtMng.exe
2548 TosA2dp.exe
3796 TosBtHsp.exe
544 IEXPLORE.EXE
3756 setup_wm.exe
1144 dwwin.exe
3156 drwtsn32.exe

*----> Lista de módulos <----*
(0000000000400000 - 0000000000409000: C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll
(0000000001000000 - 000000000119f000: C:\Archivos de programa\Windows Media
Player\setup_wm.exe
(0000000020000000 - 0000000020018000: C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll
(00000000430b0000 - 00000000430f5000: C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
(0000000043330000 - 00000000433ff000: C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
(0000000043410000 - 0000000043537000: C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
(000000004eba0000 - 000000004ed43000:
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\gdiplus.dll
(00000000597f0000 - 0000000059844000: C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
(000000005b150000 - 000000005b188000: C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
(0000000063000000 - 0000000063013000: C:\WINDOWS\system32\SynTPFcs.dll
(0000000066b70000 - 0000000066b76000: C:\WINDOWS\system32\odbcbcp.dll
(0000000071aa0000 - 0000000071ab2000: C:\WINDOWS\system32\MPR.dll
(00000000745e0000 - 000000007461d000: C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll
(00000000746b0000 - 00000000746fb000: C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
(00000000747a0000 - 000000007490e000: C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
(0000000074c40000 - 0000000074c97000: C:\WINDOWS\system32\pdh.dll
(0000000075160000 - 000000007518e000: C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime
(0000000076340000 - 000000007635d000: C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
(0000000076360000 - 00000000763aa000: C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
(0000000076630000 - 00000000766e4000: C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
(0000000076b00000 - 0000000076b2e000: C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
(0000000076bf0000 - 0000000076c1e000: C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
(0000000076c50000 - 0000000076c78000: C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
(0000000076f90000 - 000000007700f000: C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
(0000000077010000 - 00000000770e0000: C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
(00000000770f0000 - 000000007717b000: C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
(00000000773a0000 - 00000000774a3000:
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\COMCTL32.dll
(00000000774b0000 - 00000000775ed000: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
(00000000778f0000 - 00000000779e7000: C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
(0000000077a50000 - 0000000077ae5000: C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
(0000000077af0000 - 0000000077b02000: C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
(0000000077b10000 - 0000000077b32000: C:\WINDOWS\system32\Apphelp.dll
(0000000077bd0000 - 0000000077bd8000: C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
(0000000077be0000 - 0000000077c38000: C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
(0000000077da0000 - 0000000077e4c000: C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
(0000000077e50000 - 0000000077ee1000: C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
(0000000077ef0000 - 0000000077f37000: C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
(0000000077f40000 - 0000000077fb6000: C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
(0000000077fc0000 - 0000000077fd1000: C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
(000000007c800000 - 000000007c902000: C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
(000000007c910000 - 000000007c9c6000: C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
(000000007e390000 - 000000007e420000: C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
(000000007e6a0000 - 000000007eec1000: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

*----> Estado para identificador de subproceso 0xdc <----*

eax=748b408c ebx=748b4048 ecx=0006ee98 edx=00000002 esi=748b4048 edi=003b4aa0
eip=747b8df1 esp=0006ee80 ebp=0006ee9c iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000206

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for
C:\WINDOWS\system32\quartz.dll -
función: quartz
No prior disassembly possible
747b8df1 227a74 and bh,[edx+0x74]
747b8df4 1c25 sbb al,0x25
747b8df6 7a74 jpe quartz+0x18e6c (747b8e6c)
747b8df8 a4 movsb
747b8df9 227a74 and bh,[edx+0x74]
747b8dfc 0000 add [eax],al
747b8dfe 0000 add [eax],al
747b8e00 0000 add [eax],al
747b8e02 0000 add [eax],al
ERROR -> 747b8df1 227a74 and bh,[edx+0x74]
ds:0023:00000076=??
747b8df4 1c25 sbb al,0x25
747b8df6 7a74 jpe quartz+0x18e6c (747b8e6c)
747b8df8 a4 movsb
747b8df9 227a74 and bh,[edx+0x74]
747b8dfc 0000 add [eax],al
747b8dfe 0000 add [eax],al
747b8e00 0000 add [eax],al
747b8e02 0000 add [eax],al
747b8e04 0000 add [eax],al
747b8e06 0000 add [eax],al

*----> Seguimiento regresivo de pila <----*
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be
wrong.
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for
C:\Archivos de programa\Windows Media Player\setup_wm.exe
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for
C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll -
ChildEBP RetAddr Args to Child
0006ee9c 747c3862 747a3e5c 00000001 003b4aa0 quartz+0x18df1
0006eebc 747c6761 747a3e5c 00000000 003b7658 quartz!DllGetClassObject+0x20b
0006ef58 747c60a0 003b7630 003b76e8 00000001 quartz!DllGetClassObject+0x310a
0006ef6c 747c588a 00000000 003b76e8 003b7630 quartz!DllGetClassObject+0x2a49
0006ef94 747c5800 003b7714 00000000 00200001 quartz!DllGetClassObject+0x2233
0006eff4 0107303c 00000000 00000001 0006f01c quartz!DllGetClassObject+0x21a9
0006f020 0107324d 003b7670 00000000 01001e78 setup_wm+0x7303c
0006f06c 010732f8 00000000 00000000 0006f08c setup_wm+0x7324d
0006f07c 0107333a 00000000 00000000 0006f4c0 setup_wm+0x732f8
0006f08c 01042f20 00000000 77c18180 77db1384 setup_wm+0x7333a
0006f4c0 010414ce 010832c8 0009234c 00000000 setup_wm+0x42f20
0006ff30 0104720e 01000000 00000000 0009234c setup_wm+0x414ce
0006ffc0 7c816fd7 80000001 0006f138 7ffd8000 setup_wm+0x4720e
0006fff0 00000000 01047380 00000000 78746341
kernel32!RegisterWaitForInputIdle+0x49

*----> Muestra de pilas sin procesar <----*
000000000006ee80 23 00 00 00 bc 38 7c 74 - 50 40 8b 74 a0 4a 3b 00
#....8|tP@.t.J;.
000000000006ee90 48 40 8b 74 d8 ee 06 00 - 48 40 8b 74 bc ee 06 00
H@.t....H@.t....
000000000006eea0 62 38 7c 74 5c 3e 7a 74 - 01 00 00 00 a0 4a 3b 00
b8|t\>zt.....J;.
000000000006eeb0 30 76 3b 00 00 00 00 00 - d8 ee 06 00 58 ef 06 00
0v;.........X...
000000000006eec0 61 67 7c 74 5c 3e 7a 74 - 00 00 00 00 58 76 3b 00
ag|t\>zt....Xv;.
000000000006eed0 30 76 3b 00 70 76 3b 00 - ff ff ff ff 20 ef 06 00
0v;.pv;..... ...
000000000006eee0 18 ee 91 7c f0 06 92 7c - ff ff ff ff 00 00 00 00
....|...|........
000000000006eef0 98 27 3b 00 68 47 3b 00 - 80 c0 98 7c 10 00 00 00
..';.hG;....|....
000000000006ef00 28 00 00 00 00 00 3b 00 - 00 ed 06 00 04 ed 06 00
(.....;.........
000000000006ef10 50 ef 06 00 18 ee 91 7c - f0 06 92 7c ff ff ff ff
P......|...|....
000000000006ef20 eb 06 92 7c c9 c3 bf 77 - 00 00 3b 00 00 00 00 00
....|...w..;.....
000000000006ef30 30 76 3b 00 00 00 00 00 - 20 00 00 00 70 76 3b 00
0v;..... ...pv;.
000000000006ef40 70 76 3b 00 70 76 3b 00 - 34 ef 06 00 38 ef 06 00
pv;.pv;.4...8...
000000000006ef50 b0 ff 06 00 37 71 00 00 - 6c ef 06 00 a0 60 7c 74
.....7q..l....`|t
000000000006ef60 30 76 3b 00 e8 76 3b 00 - 01 00 00 00 94 ef 06 00
0v;..v;.........
000000000006ef70 8a 58 7c 74 00 00 00 00 - e8 76 3b 00 30 76 3b 00
..X|t.....v;.0v;.
000000000006ef80 ec 6d 7b 74 7c 76 3b 00 - 70 76 3b 00 98 ef 06 00
..m{t|v;.pv;.....
000000000006ef90 30 76 3b 00 f4 ef 06 00 - 00 58 7c 74 14 77 3b 00
0v;......X|t.w;.
000000000006efa0 00 00 00 00 01 00 20 00 - 01 00 00 00 68 47 3b 00 ......
......hG;.
000000000006efb0 01 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
.................

*----> Estado para identificador de subproceso 0x830 <----*

eax=77dc9981 ebx=00a9fed0 ecx=00000006 edx=00000000 esi=00000000 edi=7ffd8000
eip=7c91eb94 esp=00a9fea8 ebp=00a9ff44 iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000246

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for
C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll -
función: ntdll!KiFastSystemCallRet
7c91eb89 90 nop
7c91eb8a 90 nop
ntdll!KiFastSystemCall:
7c91eb8b 8bd4 mov edx,esp
7c91eb8d 0f34 sysenter
7c91eb8f 90 nop
7c91eb90 90 nop
7c91eb91 90 nop
7c91eb92 90 nop
7c91eb93 90 nop
ntdll!KiFastSystemCallRet:
7c91eb94 c3 ret
7c91eb95 8da42400000000 lea esp,[esp]
7c91eb9c 8d642400 lea esp,[esp]
7c91eba0 90 nop
7c91eba1 90 nop
7c91eba2 90 nop
7c91eba3 90 nop
7c91eba4 90 nop
ntdll!KiIntSystemCall:
7c91eba5 8d542408 lea edx,[esp+0x8]
7c91eba9 cd2e int 2e

*----> Seguimiento regresivo de pila <----*
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for
C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll -
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be
wrong.
ChildEBP RetAddr Args to Child
00a9ff44 77dc9b26 00000002 00a9ff6c 00000000 ntdll!KiFastSystemCallRet
00a9ffb4 7c80b683 00000000 7c9240bb 00000000 ADVAPI32!RegDeleteKeyW+0x2a2
00a9ffec 00000000 77dc9981 00000000 00000000 kernel32!GetModuleFileNameA+0x1b4

*----> Muestra de pilas sin procesar <----*
0000000000a9fea8 ab e9 91 7c e2 94 80 7c - 02 00 00 00 d0 fe a9 00
....|...|........
0000000000a9feb8 01 00 00 00 01 00 00 00 - 04 ff a9 00 e0 2e 96 00
.................
0000000000a9fec8 40 65 e1 77 00 10 00 00 - 88 00 00 00 94 00 00 00
@e.w............
0000000000a9fed8 c0 fe a9 00 ec 5b 1a b5 - dc ff a9 00 a8 9a 83 7c
......[.........|
0000000000a9fee8 b0 0a 81 7c 00 10 00 00 - 14 00 00 00 01 00 00 00
....|............
0000000000a9fef8 00 00 00 00 00 00 00 00 - 10 00 00 00 00 a2 2f 4d
.............../M
0000000000a9ff08 ff ff ff ff 00 10 00 00 - 00 80 fd 7f 00 e0 fd 7f
.................
0000000000a9ff18 dc ff a9 00 04 ff a9 00 - d0 fe a9 00 06 00 00 00
.................
0000000000a9ff28 02 00 00 00 c4 fe a9 00 - 06 00 00 00 dc ff a9 00
.................
0000000000a9ff38 a8 9a 83 7c d8 95 80 7c - 00 00 00 00 b4 ff a9 00
....|...|........
0000000000a9ff48 26 9b dc 77 02 00 00 00 - 6c ff a9 00 00 00 00 00
&..w....l.......
0000000000a9ff58 e0 93 04 00 01 00 00 00 - bb 40 92 7c 00 00 00 00
..........@.|....
0000000000a9ff68 00 00 00 00 88 00 00 00 - 94 00 00 00 00 10 00 00
.................
0000000000a9ff78 e0 2e 96 00 00 00 00 00 - 00 10 00 00 e8 3e 96 00
..............>..
0000000000a9ff88 a0 66 e1 77 28 00 00 00 - 80 66 e1 77 00 10 00 00
..f.w(....f.w....
0000000000a9ff98 00 00 00 00 a0 66 e1 77 - e0 2e 96 00 80 66 e1 77
......f.w.....f.w
0000000000a9ffa8 e5 03 00 00 00 10 00 00 - e8 3e 96 00 ec ff a9 00
..........>......
0000000000a9ffb8 83 b6 80 7c 00 00 00 00 - bb 40 92 7c 00 00 00 00
....|.....@.|....
0000000000a9ffc8 00 00 00 00 00 e0 fd 7f - 00 e6 7b 86 c0 ff a9 00
...........{.....
0000000000a9ffd8 18 64 f1 84 ff ff ff ff - a8 9a 83 7c 90 b6 80 7c
..d.........|...|


.Relevant Pages

 • Re: DRM
  ... I have done the DRM directory remove. ... I also posted the following to the Windows Vista Managed News Group: ... If Windows Media Player 11 is running, ...
  (microsoft.public.windowsmedia.player)
 • Re: Removing Zune, not Sharing disabled
  ... Your Media Library sounds corrupt - if you reset it- ... Windows Media Player Error Message Help ... Confirm that the Windows Media Player Network Sharing Service is started. ... To confirm ownership of the database folder ...
  (microsoft.public.windowsmedia.player)
 • Re: MEDIA EXPORTER
  ... If you get the error message that says "the media library management wizard ... works with windows media player windows media player for windows xp only", ... that means that that is solely compatible with WMP8. ...
  (microsoft.public.windowsmedia.player)
 • Re: Mystery Syntax - WMP10 SDK
  ... there's a VB6 sample in the Windows Media Player 10 SDK if you ... Windows Media Player SDK ... >> The player then passes an object *to the event handler code*, ... >>>should be a playlist change, not a media change, I would think). ...
  (microsoft.public.windowsmedia.sdk)
 • Re: avi files wont play on Windows Media Player
  ... My preference for low bitrates for example is realplayer because IME ... with quicktime having qualitatively more fluid video. ... >Windows Media Player Vz 9? ... Quicktime and Windows Media Player. ...
  (microsoft.public.windowsmedia)